Goś, Hieronim

Hieronim Goś

pseud. Szczupak

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-02-16
Miejsce urodzenia:Janówka, gm. Stare Koszary
Data śmierci:2003-01-09
Miejsce śmierci:Syców
Miejsce pochówku: Cmentarz Komunalny w Sycowie
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Franciszka
Nazwisko panieńskie matki:Grodek
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: Podporucznik
Data: 2001-02-14
Starszeństwo:
Organ nadający: WKU Oleśnica
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

5 klas szkoły podstawowej w Lublińcu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Po przekroczeniu Prypeci w maju 1944 r. wstąpił do 1 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego. Był żołnierzem 1 pp II batalionu 6 kompanii. 10 września 1944 r. został ranny podczas walk na Pradze. Zdemobilizowany 22 października 1945 r.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował na kolei w Kowlu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Wchodził w skład samoobrony m. Kolonia Lubliniec pod dowództwem sierż. Kazimierza Pawlika “Kruka”. W samoobronie walczył od lipca do grudnia 1943 r. Od stycznia 1944 r. żołnierz II/43 pp 27 WDP AK. Po rozbiciu oddziału przez Niemców podczas przechodzenia przez tory pod Jagodzinem wszedł w skład Zgrupowania “Osnowa” kpt. Kazimierza Rzaniaka “Gardy” i 27 maja 1944 r. przekroczył Prypeć będący w tamtym czasie frontem sowiecko-niemieckim.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK II/43 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944), 27 WDP AK
Zgrupowanie „Gromada” 27 WDP AK, Zgrupowanie „Osnowa” 27 WDP AK
Batalion „Siwego” II/43 pp 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Brat Mariana Goś z oddziału partyzanckiego “Siwego”

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

1 Dywizja Piechoty im. T. Kościuszki. Ranny podczas oswabadzania Warszawy na Pradze 10 września 1944r.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej”, r. 1, 1984, nr 3, s.;

Doliński K., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej: wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, (oprac.) Goś E., Koszalin – Syców 2009-2014, s. 55.

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 237.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?