Fedorowski, Grzegorz

Grzegorz Fedorowski

pseud. Gryf

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1901- 04-11
Miejsce urodzenia:Warszawa
Data śmierci:1983-00-00
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Mojżesz
Imię matki:Sonia vel Szejna
Nazwisko panieńskie matki:Widkind
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik rezerwy w korpusie oficerów sanitarnych
Data: 1935-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Grzegorz Fedorowski po wybuchu I wojny światowej znalazł się w Moskwie, gdzie ukończył Rządowe Gimnazjum z rosyjskim językiem wykładowym oraz zdał maturę. W 1918 roku powrócił do kraju. od lutego 1919 roku był studentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Służbę wojskową rozpoczął jako ochotnik w czerwcu 1919 roku. Do zakończenia wojny z bolszewikami służył kolejno w batalionie sanitarnym w Górze Kalwarii,  Szpitalu Wojskowym nr 1 w Białymstoku, Stacji Zbornej dla chorych i rannych w Białym Stoku, kompanii zapasowej sanitarnej w Kazuniu. Został zdemobilizowany w marcu 1921 roku. Przeniesiony do rezerwy był powoływany okresowo na ćwiczenia.  Podczas kampanii wrześniowej służył jako lekarz w 83 pp.

W czasie wojny:

Po przebiciu się na stronę sowiecką Fedorowski wstąpił do armii Berlinga. Aresztowany w grudniu 1944 roku został wywieziony w głąb ZSRR. Do kraju powrócił w 1947 roku.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Po ukończeniu studiów podjął pracę jako wolontariusz na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. Od 1928 roku pracował jako lekarz w Warsztatach Amunicji Specjalnej w Warszawie. Od 1929 roku pracował również jako lekarz w Ubezpieczalni Społecznej.

W czasie wojny:

Po zajęciu Warszawy przez Niemców został skierowany do pracy w charakterze lekarza w obozie pracy dla ludności żydowskiej w Sawinie. W latach 1940-1943 był więziony w warszawskim getcie. Udało mu się stamtąd uciec wiosną 1943 roku. Od  początku okupacji pracował również w Szpitalu Ujazdowskim, gdzie najprawdopodobniej nawiązał kontakty z Armią Krajową

Po wojnie:

Po powrocie z zesłania pracował jako lekarz w Polskiej Agencji Drzewnej oraz w Ubezpieczalni Społecznej.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Był działaczem powołanej 1967 roku Unii Polskich Pisarzy Medyków.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W połowie 1943 roku został skierowany na Wołyń. Objął wówczas funkcję lekarza w samoobronie w Kupiczowie. Po rozpoczęciu akcji Burza służył jako lekarz w oddziałach 27 WDP AK. W maju 1944 roku Fedorowski wraz z innymi żołnierzami zgrupowania Osnowa zdołał przedostać się na stronę sowiecką.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Lekarz

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK, Zgrupowanie "Osnowa" I/23 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: 27 WDP AK
Zgrupowanie „Osnowa” 27 WDP AK
Batalion „Zająca” I/23 pp 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Internowany w obozie w Riazaniu w okresie 08.1944 – 11.1947.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Odznaczony medalem Polska Swemu Obrońcy 1918-1922.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Jest autorem wydanych w 1965 r. wspomnień Leśne ognie, w których opisał swoje osobiste przeżycia lekarza dywizji.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

AAN, ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Grzegorza Fedorowskiego, sygn. 6;

“Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej”, r. 1, 1984, nr 1;

Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Armii Krajowej, Warszawa 1986, s. 6;

Filar W., “Burza” na Wołyniu, Warszawa 2010, s. 16, 242-243;

Lusek J., Porucznik dr Grzegorz Fedorowski “Gryf”- w służbie medycyny i ojczyzny, [w;] Żołnierze Armii Krajowej na Kresach Wschodnich podczas II wojny światowej : historia – polityka – pamięć pod redakcją naukową Olgierda Grota i Adama Perłakowskiego, Kraków 2021, s. 319-353;

Śląski J., Skrobów. Dzieje obozu NKWD dla żołnierzy AK 1944-1945, Warszawa 1990, s. 33;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 234.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?