Dąbrowski, Antoni

Antoni Dąbrowski

pseud. Attar, Rafał

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1945-05-25
Miejsce śmierci:Warszawa więzienie przy ul. Rakowieckiej [Otwock]
Miejsce pochówku: Warszawa
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

student teologii i filozofii Seminarium Duchownego w Pelplinie (1932‑8)

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

kapelan szpitala w Lublinie (1944‑5),

kapelan hufca junackiego i wikariusz parafii pw. św. Stanisława w Kowlu na Wołyniu (1938‑ok. 1944).

Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):

Od 1943-02-00 zastępca WODR i dyrektor Biura ODR na Wołyniu.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po najeździe rosyjskim na Polskę w 09.1939 roku i rozpoczęciu II wojny światowej, po rozpoczęciu okupacji rosyjskiej organizator pomocy dla zesłanych na Syberię i do Kazachstanu parafian. Po niemieckim ataku w 06.1941 roku na uprzedniego sojusznika, Rosjan, i rozpoczęciu okupacji niemieckiej brał udział w konspiracji Delegatury Rządu Polskiego na Kraj (część Polskiego Państwa Podziemnego), jako jeden z dwóch zastępców delegata okręgu Wołyń, pod pseud. „Attar”. W latach 1943‑44 udzielał pomocy uciekinierom polskim przed mordami ludobójczej ukraińskiej organizacji OUN/UPA. W 01.1944 roku kapelan zgrupowania Armii Krajowej AK „Gromada” w randze kapitana, pod pseud. „Rafał”, następnie kapelan 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, w ramach Polskiego Państwa Podziemnego.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Kapelan 27 WDPAK zgrupowania Gromady

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK Sztab Dywizji
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po rozpoczęciu okupacji rosyjskiej osiadł w Lublinie. Przez pewien czas pracował w aptece, potem jako kapelan w szpitalu w Lublinie. Aresztowany 08.01.1945 roku przez agentów  NKWD.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Uczestnik akcji „Burza”, aż do rozbrojenia 25.07.1944 przez Rosjan pod Skrobowem.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany 08.01.1945 roku przez  NKWD. Przetrzymywany w areszcie rosyjskiego NKWD przy ul. Szopena w Lublinie i na Zamku w Lublinie (02.1945).

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Osadzony w więzieniu Mokotów w Warszawie. Torturowany. W drodze z przesłuchania w Warszawie do Lublina zastrzelony przez eskortujących go funkcjonariuszy UB. Pozostałe po nim książki rozrzucono wzdłuż drogi, a sutannę po polaniu benzyną spalono. Miejsce mordu i pochowania nie są znane (być może pod Otwockiem).

Według innych źródeł zamordowany przez  funkcjonariuszy Urządu Bezpieczeństwa w więzieniu na Mokotowie w Warszawie.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej”, r. 1, 1984, nr 2, s.;

Filar W., “Burza” na Wołyniu, Warszawa 2010, s.;

Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945‑1989, Myszor J. (red.), Warszawa 2002, s.;

Lista strat wśród duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939‑1945,  Krętosz J. (red.), Opole 2005, s.;

Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939‑1945, Pawłowicz M. (red.), Opole 2007, s.;

Turowski J., Cmentarze Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1989, s. 44;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 231.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Rozstrzelany przez NKWD pod Otwockiem.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?