Buszkiewicz, Władysław

Władysław Buszkiewicz

pseud. Buk, Wrzos, W-2

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-05-14
Miejsce urodzenia:Włodzimierz Wołyński
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Józefa
Nazwisko panieńskie matki:Malawska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapitan
Data: 1983-10-12
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Średnie

Służba wojskowa
Przed wojną:

Dwuletnie przysposobienie wojskowe we Włodzimierzu Wołyńskim

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBoWiD oraz ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W konspiracji od 01.1942 r.; Samoobrona Białozowszczyzna, a następnie 27 WDPAK

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Kwatermistrz, łącznik

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK 5 kompania pluton ckm II/23 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – nr legitymacji 2312-79-4 z dnia 06.07.1979 r.
Srebrny Krzyż Zasługi – nr legitymacji 830-69-37 z dnia 31.05.1969 r.
Krzyż Partyzancki – 06.01.1947 r.
Medal Zwycięstwa i Wolności – 1977 r.
Złota Odznaka Zasłużony Pracownik Rolnictwa

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Akt Nowych, ŚZŻAK Okręg Wołyński,, sygn. 6,

Michał Fijałka, 27 Wołyńska Dywizja Armii Krajowej, Warszawa 1986, str.4

Żołnierze Wołynia, Warszawa 2002, s.229.
Dokumenty ŚZŻAK Okręg Wołyń.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?