Budzyński, Jan

Jan Budzyński

pseud. Żbik, Szpic

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1924-03-08
Miejsce urodzenia:Kowel / powiat Kowel / województwo wołyńskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBoWiD oraz ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W konspiracji od 05.10.1943 r.

Data zaprzysiężenia:1943-10-05
Czasookres:październik 1943 - lipiec 1944
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK II pluton 2 kompania III/50 pp (do kwietnia 1944 r.); II pluton 1 kompania II/43 pp (od kwietnia 1944 r.)
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – nr legitymacji 2001-79-6 z dnia 04.07.1979 r.
Złoty Krzyż Zasługi – nr legitymacji 2814-75-10 z dnia 05.12.1975 r.
Brązowy Krzyż Zasługi – nr legitymacji 47697/19382 z dnia 17.12.1946 r.
Krzyż Armii Krajowej –  z dnia 27.05.1983 r.
Medal Wojska – nr legitymacji 32275 z dnia 15.08.1948 r.
Krzyż Partyzancki – nr legitymacji 186-83-11 z dnia 09.02.1983 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Akt Nowych, ŚZŻAK Okręg Wołyński sygn. 6,

Michał Fijałka, 27 Wołyńska Dywizja Armii Krajowej, Warszawa 1986, str.4

Żołnierze Wołynia, Warszawa 2002, s.229
Dokumenty ŚZŻAK Okręg Wołyń.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?