Kamiński, Władysław

Władysław Kamiński

pseud. Śliwa, Zagłoba, Franc

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1897-03-17
Miejsce urodzenia:Siedlce
Data śmierci:1944-05-17
Miejsce śmierci:Monte Cassino
Miejsce pochówku: Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino
Rodzice
Imię ojca:Aleksander
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Czerwińska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: major
Data:
Starszeństwo: 1939-03-19
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: pułkownik
Data: 2015-09-11
Starszeństwo:
Organ nadający: MON
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w gimnazjum w Siedlcach, gdzie w 1915 r. zdał maturę. W 1924 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Działał w Polskiej Organizacji Wojskowej. Jesienią 1915 r. wstąpił do Legionów Polskich. Do 1917 r. służył w 5 pułku piechoty, z którym brał udział w walkach pod Kostiuchnówką. W czasie swojej służby ukończył kurs podoficerski, szkołę instruktorską w Zambrowie i Zgierzu oraz szkołę oficerską 1 pułku piechoty Legionów w Zambrowie. Internowany w Szczypiornie i Łomży w 1917 r. Po 1917 r. ponownie włączył się w działalność w POW.

W listopadzie 1918 r. był ochotnikiem w 22 pułku piechoty, z którym uczestniczył w rozbrajaniu Niemców.

W 1919 r. dostał przydział w rezerwie do 42 pułku piechoty w Białymstoku.

W czasie wojny:

Brał udział w wojnie obronnej 1939 r.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Od 1921 r. pracował na Wileńszczyźnie jako sekretarz Rady Wojewódzkiej Centralnego Związku Osadników. W latach 30. był wiceprezesem i prezesem Zarządu Głównego Rady.

 

 

 

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Podczas nauki w gimnazjum działał w harcerstwie, w Organizacji Młodzieży Narodowej oraz od 1912 r. w konspiracyjnym Związku Młodzieży Polskiej „Przyszłość”.

Wiceprezes Związku Kółek Rolniczych i ZMW w Wilnie. Był członkiem Okręgowej Komisji Ziemskiej i zarządu Związku Legionistów, Wileńskiego Towarzystwa Rolniczego i Wileńskiej Izby Rolniczej.

Był inicjatorem powołania uniwersytetu ludowego i wielu kursów oświatowych.

Poseł na sejm (1928-1930, 1930-1935, 1935-1938), senator (1938 r.)

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Był organizatorem konspiracyjnego Komitetu Walki o Wyzwolenie, który z czasem został włączony do SZP. Kierował organem prasowym SZP “Polska w walce” oraz był szefem Wydziału VI (Biuro Informacji i Propagandy) Dowództwa Wojewódzkiego SZP – Komendy Okręgu Wilno ZWZ.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Kierował Komitetem Walki o Wyzwolenie, działał w Radzie Wojewódzkiej Obrony Narodowej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Zastępca komendanta ds. propagandy i prasy Okręgu Wileńskiego.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Po wyjściu z więzienia objął dowództwo III batalionu 13 pułku piechoty („Rysiów”) 5 Wileńskiej Dywizji Piechoty Armii Polskiej w ZSRR. Od października 1942 r. walczył w Armii Polskiej na Bliskim Wschodzie i w 2 Korpusie Polskim. Do marca 1943 r. na stanowisku dowódcy 15 Wileńskiego Batalionu Strzelców. W kampanii włoskiej walczył jako dowódca 13 Wileńskiego Batalionu Strzelców. Poległ pod Monte Cassino 17 maja 1944 r.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez NKWD 11 kwietnia 1941 r. Początkowo więziony w Wilnie, a następnie w Moskwie. 29 lipca 1941 r. Został skazany na karę śmierci, którą zamieniono na 10 lat „obozu poprawczego”. Zwolniony 13 sierpnia 1941 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 51 (pośmiertnie)

Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari

Krzyż Niepodległości z Mieczami

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Walecznych (czterokrotnie)

Medal Wojska

Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino nr 15378

Gwiazda za Wojnę 1939–1945 (Wielka Brytania)

Gwiazda Italii (Wielka Brytania)

Medal Wojny 1939–1945 (Wielka Brytania)

Krzyż Wojskowy (Wielka Brytania)

Srebrny Medal Waleczności II klasy

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.32.02;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.32.03;

Morelewski J. F., Pokolenie akowskie, Bydgoszcz 1995, s. 101, 111, 237.

Tomkiewicz M., Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939-1953, Warszawa 2018, s. 44.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?