Borowski, Paweł

Paweł Borowski

pseud. Bór

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-08-26
Miejsce urodzenia:Kowel
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Ludwik
Imię matki:Katarzyna
Nazwisko panieńskie matki:Krapiwin
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 15.01.1944 r. do 30.01.1944 r. żołnierz kompanii por. “Siwego” w Kupiczowie. Następnie, od 30.01. przeniesiony do plutonu gospodarczego “Garść” w batalionie “Jastrzębia” w ramach 27. Wołyńskiej Dywizji AK. 30.04. przeniesiony do zespołu łączności kpr. “Kruka”, gdzie walczył do 30.06.1944 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK II/50 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

kpr. “Kruk”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Po 1944 r. służba w Ludowym Wojsku Polskim, w 14 pułku piechoty w ramach 6. Dywizji Piechoty. Szlak bojowy od Odry do Łeby, zwolniony w stopniu szeregowego 12.12.1945 r.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 1.09.1975, nr leg. 1777-75-5

Medal Zwycięstwa i Wolności, 10.10.1973, 11786

Srebrny Krzyż Zasługi, 1954, 286906

Medal za udział w walkach o Berlin, 9.05.1972, 79065

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Warszawa Oddział Wołyński.

Karłowicz L., Jastrzębiacy. Historia oddziału i batalionu por. “Jastrzębia” z 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Warszawa-Kraków 2013, s. 284.
Żołnierze Wołynia, Warszawa 2002, s. 228

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?