Gola, Edward

Edward Gola

pseud. Antoni Rudy, Andrzej, Kulas

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Jan Czaban, Andrzej Azurewicz, Fabian Czapliński, Kazimierz Pesz
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:Mościska
Data śmierci:1941-12-00
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Udało mu się przekonać o swojej ucieczce z więzienia i objął stanowisko łącznika między ZWZ-1 i ZWZ-2 po aresztowanym 22.08.1940 r. Jerzy Kadenie – szefie wywiadu ZWZ-2, którego sam wydał na ulicy NKWD. W trakcie swojej pracy wydał wielu członków ZWZ w ręce NKWD, m.in. kuriera Włodzimierza Kordeckiego ps. “Marcyniuk”, majora Zygmunta Dobrowolskiego, kurierkę Władysławę Piechowską. 27.07.1941 r. wyjechał do Warszawy gdzie podał się za kierownika kontrwywiadu w placówce Janiszewskiego. Sądzony przez Sąd Kapturowy przy KG ZWZ i skazany na karę śmierci 17.11.1941 r. Wyrok zatwierdzony 20.11.1941 r. przez gen. Roweckiego “Tura”, wykonany w grudniu tego roku przez podporucznika Leszka Kowalewskiego i Tadeusza Towarnickiego przy ul Szarej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Oficer 10 batalionu saperów w Tarnopolu.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany 1.03.1940 r. przez Oddział Drogowo-Transportowy NKWD Kolei Lwowskiej, osadzony w więzieniu nr 1 przy ul. Łąckiego. Współpracował z NKWD, na podstawie jego zeznań w dniach 20-22.03.1940 r. aresztowano por. Andrzeja Stockera, sekretarza mjr. Dobrowolskiego oraz studentów Tadeusza Śliwińskiego i kpr. Tadeusza Lacha. Złożył także obszerną relację ze swojej działalności, podając adresy i dane osób, z którymi się stykał. 5.07.1940 r. został zwolniony z aresztu z powodu braku dowodów na jego działalność przestępczą.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Echa Polesia”, 2017, nr 1 (53), s. 45;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 94, 116, 121, 124, 134, 150, 151, 154, 212, 219, 240, 245, 252;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 34, 35, 52;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 23.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?