Rusak, Józef

Józef Rusak

pseud. Bylina

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-03-17
Miejsce urodzenia:Falewicze / gm. Kobylnik
Data śmierci:2021-09-25
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Łącznik w oddziale ppor. Antoniego Burzyńskiego „Kmicica”. Po jej rozbiciu przez partyzantów sowieckich i zamordowaniu 50 żołnierzy, trafił pod dowództwo Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” w 5 Brygadzie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Łącznik

Oddział względnie pion organizacyjny:OP "Kmicica", 5 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po rozwiązaniu 5 Brygady, przebił się wraz z kolegą na wschód od Wilna, po czym utworzył 30-osobową grupę samoobrony, walczącej przeciwko sowieckiej okupacji w okolicy jeziora Narocz, następnie przeniósł się do Lublina, a później do Olsztyna, gdzie ponownie nawiązał kontakty z majorem “Łupaszką”. W jego oddziale był do 1946 r.

Członek Zrzeszenia WiN.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Więziony od 1948 r. jako żołnierz “Łupaszki” oraz członek WiN. Zwolniony w 1953 r. i inwigilowany z przerwami aż do 1989 r.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Kawalerski

Srebrny Krzyż Zasługi

Medal Wojska

Krzyż Partyzancki

Krzyż Armii Krajowej

Złoty Medal “Za zasługi dla obronności kraju”

Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

“Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny” UDSKiOR.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.12, s. 2;

Oddział Partyzantów Polskich “Kmicica” nad Naroczą w 1943 r. we wspomnieniach żołnierzy i działaczy organizacji terenowej, (oprac.) Bednarczuk L., “Zeszyty Historyczne WiN-u”, 2004, r. XIII, nr 22, s. 92;

“Orzeł Biały”, 2020, R. XXXI, nr 3 (339), s. 23.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?