Dąmbska-Rudecka, Aleksandra

Aleksandra Dąmbska-Rudecka

pseud. Zuzanna, Lesia

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Dąmbska
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1902-00-00
Miejsce urodzenia:Rudna Wielka
Data śmierci:1988-00-00
Miejsce śmierci:Kraków
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pielęgniarka w pociągu sanitarnym podczas Wojny Obronnej 1939 r.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pielęgniarka w poradni Towarzystwa Walki z Gruźlicą przy ulicy Lindego 5 we Lwowie oraz w lecznicy w Hołosku.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Do 1958 r. pracowała w szkole pielęgniarek przy Akademii Medycznej w Gdańsku. Następnie w Krakowie współorganizowała parafialną opiekę społeczną.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:

Działała w Polskim Komitecie Opiekuńczym Lwów – miasto.

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zajmowała się transportem paczek z bielizną i żywnością.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Kierowniczka służby sanitarnej i opieki społecznej Oddziału IX sztabu Komendy Obszaru

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obszaru, Oddział IX
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Cracovia Leopolis”, nr 04, Kraków 1998, s. 31;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0199;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 97, 109, 397, 404.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?