< class="bt_bb_headline_tag">
, Henryk" subheadline="" font="" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="" target="_self" html_tag="h1" size="medium" dash="top" el_id="" el_class="" el_style=""]

Henryk Małkowski [Matkowski]

pseud. Litwin

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Zjawin
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Jako oficer łączności od marca 1944 r. wyróżnił się odwagą i poświęceniem w utrzymaniu łączności na trenie Inspektoratu Stryj, dzięki doskonałej znajomości terenu utrzymywał łączność z oddziałami partyzanckimi. Brał udział w akcjach przy zabezpieczaniu ludności polskiej, szczególnie odznaczył się w akcji pod Dunajcem, dowodził wówczas kompanią. Przydzielony przez dowództwo 40 pp. jako oficer łączności do oddziału mjr “Uszki” brał udział w marszu na Bitków i Dworne. Brał udział w walkach o Bitków z Niemcami, wyprowadził wtedy oddział z oblężenia.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Oficer łączności i dowódca pułku w m. Korczunek, dowódca komp. 2 bat. w m. Antoniówka.

Oddział względnie pion organizacyjny:11 KDP AK, 40 pp, placówka "Zapora"; 2 bat., komp.
Okręg:Okręg Stanisławów, Okręg Lwów
Przydział: Okręg AK Stanisławów
Inspektorat AK Stryj
Obwód AK Stryj
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Virtuti Militari V klasy.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0283;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0310;

Stański J., Z podkarpackich oddziałów Armii Krajowej na Kołymę, Kraków 2004, s.30;

ŚZŻAK Okręg Lwów (Kraków), teczka osobowa Michała Sędziszewskiego.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?