Modzelewski, Ryszard

Ryszard Modzelewski

pseud. Żbik, Samusiow

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1925-02-12
Miejsce urodzenia:Baranowicze
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Ludwik
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca drużyny w 7 batalionie 77 pp AK Lida

Oddział względnie pion organizacyjny:II/77 pp AK, 4 komp.
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Koledzy z konspiracji: Artur Ogrodowski, Jerzy Ćwirko-Godyckiewicz, Anatol Orłowski

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Rozbrojony w okolicy miejscowości Gudełki w pobliżu stacji kolejowej Jaszuny na Wileńszczyźnie. Internowany w Miednikach od 17.07.1944 r. Stamtąd wywieziony do Kaługi. W Kałudze od 06.08.1944 r. do 17.09.1944 r. przechodził przeszkolenie wojskowe. Wywieziony w okolice Moskwy do miejscowości Sieredniaki tam przez 17 miesięcy pracował przy wyrębie lasu. W grudniu 1945 przewieziony do Kirowa k. Smoleńska, stamtąd w styczniu 1946 r. przewieziony do Polski przez Brześć i Terespol.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

AIPN, Prot. przesłuchania świadka z 12.05.2005 [w:] Sygn. akt S 94.01.zk k. 5290-5291;

A. Szemiel, Wspomnienia Kresowiaka z lat wojny: wierni choć zapomniani, Warszawa 2004;

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia” “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, s. 40.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?