Morelowski, Zbigniew

Zbigniew Morelowski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1884-03-02
Miejsce urodzenia:Wadowice
Data śmierci:1963-07-25
Miejsce śmierci: Wrocław
Miejsce pochówku: Kraków. Cmantarz Rakowicki
Rodzice
Imię ojca:Julian
Imię matki:Sabina
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył II Liceum Humanistyczne w Krakowie

Studiował na uniwersytecie  Jagielońskim a  latach 1905–1906 kontynuował studia na uniwersytecie w Wiedniu, a w następnym roku w Paryżu na Sorbonie i w Collège de France. Wiedniu  uzyskał doktorat z historii sztuki.

W 1930  został  profesorem Historii Sztuki na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

W czasie I wojny światowej przebywał w Rosji gdzie został współzałożycielem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Polskimi . Do 1926 był ekspertem polskiej delegacji muzealników.

Był kustoszem Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu.

W czasie wojny:

Po repatriacji pracował jako profesor  zwyczajny na KUL i a Uniwersytecie Wrocławskim był korownikiem Katedry Historii Stuki

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Włącza się w działalność konspiracyjną prowadząc zajęcia na tajnym uniwersytecie

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Tajne Nuczanie
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W nocy z 16 na 17 września 1943 r  został aresztowany przez litewską Saugumę i wkrótce zwolniony.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Jest autorem wiele prac z zakresu historii sztuki.

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 4, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 85-96.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?