Borewicz, Janusz

Janusz Borewicz

pseud. Antoni

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

W trakcie kampanii wrześniowej walczył w szeregach 2 Pułku Ułanów. Internowany na Litwie.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Początkowo kompania, którą dowodził podlegała komendzie Ośrodka “Łąka”. Na początku stycznia 1944 r uczestniczył wraz z kompanią w zorganizowanej zasadzce na konwój wiozący więźniów z Wasiliszek do Lidy. Od 02.1944 r. kompania terenowa “Pastwisko” została włączona do II batalionu 77 pp jako 5 kompania. W połowie kwietnia 1944 r. na terenie Ośrodka “Cis”, przybyła kompania por. “Antoniego”, która walczyła z oddziałami sowieckimi między innymi koło Gieranonów i Lipiszek. Zdobyła posterunek żandarmerii w Sobotnikach. 25.05.1944 r. uczestniczyła, wraz z 4 plutonem “Jastrzębia” w walkach, wyniku której zdobyto miasteczko Raduń.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca kompanii terenowej “Pastwisko”, później 5 kompanii.

Rozkazem z dn. 7.05.1944 r. objął nominalnie funkcję dowódcy II batalionu.

Oddział względnie pion organizacyjny:Ośrodek "Łąka"; II/77 pp AK, 5 komp.
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.40.11;

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia” “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, passim;

Krajewski K., “Szlakiem Narbutta”, Warszawa 2015, s. 64, 67, 113;

“Orzeł Biały”, r. XXX, 2019, nr 3 (327), s. 8-10;

“Orzeł Biały”, r. XXX, 2019, nr 4 (328), s. 22.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?