Radomski, Jan

Jan Radomski

pseud. Żegota

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:

Uczęszczał do jednorocznej Szkoły Handlowej Wyższego Stopnia przy Skarbkowskiej 39 we Lwowie

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Należał do harcerstwa.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Od 1943 r. należał do Szarych Szeregów we Lwowie. Od Jerzego Ostromęckiego otrzymał polecenie zwerbowania drużyny złożonej z chłopców w wieku 12-15 lat. Zajmował się wówczas kolportażem podziemnej pracy, niszczeniem niemieckich drogowskazów

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Żołnierz grupy lwowskiej porucznika Jacka Lisowskiego “Orda”. Następnie służył w oddziale partyzanckim porucznika Zdzisława Pacaka-Kuźmirskiego “Andrzeja”. Działał w samoobronach, bronił polską ludność przed UPA.

Data zaprzysiężenia:1943-11-11
Czasookres:1943-11-11 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Zastępca dowódcy kompani w II batalionie

Oddział względnie pion organizacyjny:komp., II bat.
Okręg:Okręg Stanisławów, Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Wziął udział w akcji w szeregach 11 Karpackiej Dywizji Piechoty AK, która powstała na bazie oddziału partyzanckiego porucznika “Andrzeja”. Podczas “Burzy” został oddelegowany jako łącznik do oddziałów z Armią Czerwoną. Brał udział w walkach z Niemcami przy przełamywaniu frontu.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Edward Dyl “Hannibal”, Zbigniew Tyński “Siódemka” – odbierający przysięgę

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Jego ojciec ps. “Gordon”, “Tatar” należał do wywiadu AK. W 1920 r. wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej, następnie w kampanii wrześniowej jako dowódca plutonu. W okresie 1944-1945 żołnierz II Armii Wojska Polskiego. Pod koniec życia awansowany do stopnia majora.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Służył w 626 Pułku Piechoty Armii Czerwonej.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Virtuti Militari V klasy

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Autor wspomnień z czasu służby w AK, Armii Czerwonej i niemieckiej niewoli: Radomski J., Z lwowskiej Armii Krajowej przez Czerwoną Armię do niewoli niemieckiej, Kraków 2002.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0283;

Radomski J., Z lwowskiej Armii Krajowej przez Czerwoną Armię do niewoli niemieckiej, Kraków 2002, passim.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?