Ehrenkreutz, Stefan

Stefan Ehrenkreutz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1880-10-13
Miejsce urodzenia: Łowicz
Data śmierci:1945-07-21
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Emilia Joanna
Nazwisko panieńskie matki:Danecka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył V Gimnazjum w Warszawie;

Studiował początkowo prawo w Warszawie, a później kontynuował kształcenie na uniwersytetach w Wiedniu i Lipsku. Uzyskał tytuł doktora prawa.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Po studiach powrócił do Warszawy podjął w 1911 r. pracę w AGAD.  Prowadził wykłady z polskiej historii politycznej od 1916 na Wolnej Wszechnicy Polskiej i Uniwersytecie Warszawskim. W 1920 r. przeniósł się do Wilna na Uniwersytet Stefana Batorego, gdzie był zastępcą profesora prawa sądowego. W latach 1922-1924 pełnił funkcję prorektora. W 1939 r. był ostatnim rektorem.

Był współorganizatorem Instytutu Badań Europy Wschodniej.

W czasie wojny:

W czasie okupacji pracował jako stróż nocny, pracownik biurowy, kasjer, konsultant prawny.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Działacz PPS potem BBWR, działacz Towarzystwa Kultury Polskiej w latach 1908-1913. Senator w wyborach w 1930 r. i w 1935 r. Wolnomularz.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Prowadził tajne nauczanie na USB w Wilnie.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Włącza się w działalność konspiracyjną kierując Polskim Uniwersytetem Wileńskim i prowadząc wykłady. Oficjalnie pracował jako stróż nocny.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Rektor tajnego Polskiego Uniwersytetu w Wilnie.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

1944-08-28 w swoim mieszkaniu został aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu na Łukiszkach. Torturowany, poddany okrutnym metodom badań, w więzieniu podjął głodówkę. Wyczerpany zmarł następnego dnia 1945-07-21.

 

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Niepodległości;

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski;

Krzyż Komandorski Orderu Łotewskiego trzech Gwiazd.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Bielińska M., Ehrenkreutz Stefan Łukasz, [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. I: 1918–1984, Warszawa–Łódź 1988, s. 58-59;

Fedorowicz Z., Trzydzieści lat mego pobytu w Wilnie 1914-1914, Bydgoszcz 2010, s. 258;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 3, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s.98;

Smogorzewska M., Ehrenkreutz Stefan Łukasz, [w:] taż, Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik biograficzny, t. 2, Warszawa 2000, s. 27-29.

 

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?